Side 1 

 

 

Kristusbrev 8

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 


 

Jeg er kommet til jer igen for at tale om:

EKSISTENSENS SANDE NATUR


SANDHEDEN OM VÆREN er dette:

I, som kun tror på den materielle verden lever helt i den jordiske, begrænsede verden. I lever inden for en dimension af manifestationen af jeres overbevisninger*.

De, hvis åndelige opfattelser og liv er blevet hævet i vibrationer til at forenes med den åndelige dimensions vibrationsfrekvenser, kan opfatte, at de lever i to dimensioner.

De er fuldt bevidste om denne sandhed. Og de lever efter denne sandhed og udvikler sig ind i stadigt højere frekvenser af væren.

De er ikke længere bundet af menneskelig tro, men lever i den erkendelse, at de lever i uendeligheden, hvor der ikke er nogen begrænsninger.

Jo højere deres bevidsthedsfrekvenser er, desto mere opmærksomme er de på, at de lever i uendeligheden og at kun de selv sætter grænserne for, hvad de kan stræbe efter.

De, hvis erkendelser er blevet forhøjet på denne måde, mens de stadig er i deres krop, har set, at der kun er en dimension af egentlig "individuel væren" og denne dimension er

"Guddommelig Bevidsthed Aktivitet".

De kan også komme til fuldt ud at erkende, at der er den yderligere dimension af Universel Bevidsthed, hvor det Universelle befinder sig i perfekt ekvilibrium** og ikke kan gennemtrænges af nogen, da enhver individualitet i denne dimension straks vil blive trukket ind i Værens Enhed.

Når en sjæl opnår forståelse og erkendelse på det højeste niveau af bevidstheds-vibrationsfrekvenser

- Kristus Bevidsthed -

kan sjælen se ned og tage et overblik over vibrations-planer stigende og faldende til menneskehedens på jorden og erkende med kærlighed og medfølelse, at menneskeheden er fanget i den Guddommelige Bevidstheds nedre vibrationer, skjult inden i ego-driften, helt uvidende om Sandheden om Væren, sjælens sande identitet og egoets jordiske sandhed. Denne har heller ikke den mindste bevidsthed om det umådelige formål bag dets eksistens og den endelige mission, den skal påbegynde.

Den nyfødte sjæls opgave er gennem sit hylster, psyken, at opleve alt hvad disse lavere frekvenser har at tilbyde og vokse som følge af de mentale/følelsesmæssige begivenheder og oplevelser, der opstår ud fra deres tanker og følelser.

Sjælen må ved at prøve sig frem*** lære bevidsthedstilstanden, som gør den uhyre glad eller belastet af sorg, som derved indleder forskellige fysiske begrænsninger.

Formålet med livet på jorden er ikke at opdage et middel til at opleve uforanderlig glæde og lyksalighed, selvom det er det, sjælen længes efter.

Sådan lyksalighed og glæde ville hindre sjælens fremskridt i de højere åndelige vibrationer af bevidsthed.

 

* overbevisninger, eng. beliefs

** ekvilibrium, (nærmest) "i balance".

***prøve sig frem, eng. trial and error (forsøge og fejle).

 

Side 2

 

Efter mange liv med "højdepunkter" og "lavpunkter" af velvære og sorg, vil psyken efterhånden vågne op til sandheden om dets væren og vil indse, at den i sig selv har potentialet til at trække på Guddommeligt Bevidsthed for indsigt, forståelse og viden og at hæve dens åndelige bevidsthedsvibrationer til de af sundhed, velvære, beskyttelse, indre vækst, åndelig næring og at udstråle selve den Guddommelige Bevidstheds natur til andre.

Som jeg har sagt før:

BEVIDSTHED er LIV og LIV er BEVIDSTHED.

Hvor der er LIV - er der BEVIDSTHED. Hvor der er BEVIDSTHED er der LIV.

ALT i tilværelsen er defineret af bevidsthedens vibrations-frekvenser. Lys, lyd, farve, alle fysiske fænomener både levende og livløse.

Hvis man kan ændre vibrations-frekvensen på hver enkelt ting, så ændrer man udseendet på denne - det være sig lyd, farve, luftart, væske, fysiske organer.

Når fysiske organer viser tegn på sygdom, skyldes det, at de normale vibrationsfrekvenser i det fysiske organ er blevet reduceret, og LIVET indeni organet er udtømt.

Videnskaben præsenterer universet som "materie" som besidder bevidsthed,

men sandheden er at:

Universet er BEVIDSTHED, som har påtaget sig at vise sig som "materie" som et resultat af en nedstigning i de lavere frekvenser af bevidsthedsvibrationer.

Dette er eksistensens sande virkelighed - intet andet.

Jeres tilværelse er fuldstændig et spørgsmål om vibrations-frekvenser.

Jo højere åndelig opfattelse og fastholden af åndelig tanker, des hurtigere er de personlige vibrations-frekvenser i kroppen, vitaliteten øges og sygdom forsvinder til sidst.

Det videnskabelige broderskab tror, at I lever helt inden for den menneskelige dimension, der omfatter solsystemet og stjernernes galakser.

Videnskaben tror, at det menneskelige intellekt til hver en tid er højdepunktet af intelligent reference og har udviklet sig som reaktion på ændringer af miljøet og klimatiske forhold og udelukkende er et produkt af hjerneaktivitet.

Ifølge videnskaben er jeres følelser helt ægte og gyldige og hvad I tænker og føler, kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved.

Disse udgør tilværelsens eneste "virkelighed".

Normalitet beregnes i henhold til de "gennemsnitlige" tanker, handlinger og reaktioner på miljøet.

Dette opfattes som den menneskelige "virkelighed".

Ethvert talent, der overskrider gennemsnittet af "gennemsnitlige" sind, regnes som "genier" som følge af usædvanlige mentale kræfter.

En "under gennemsnittet" -ydelse siges at skyldes retardering på grund af fysiske årsager - genetik, fødselstrauma osv.

Videnskaben mener, at den fysiske dimension er begyndelsen og enden på tilværelsen.

Videnskaben er så modstandsdygtig overfor enhver mulighed for selvbedragende overbevisninger, at den vil acceptere at ethvert fænomen er "ægte", forudsat at det kan beregnes, estimeres og bevises af instrumenter.

Hvis I tænker grundigt over dette vil I indse, at hvad videnskaben holder fast i som en kendsgerning, i virkeligheden kun er overbevisning, skabt ved at drage konklusioner gennem udøvelsen af deres fem sanser.

Sådan er det med alle andre aspekter af jeres tilværelse.

I jeres jordiske dimension finder fakta sted sekund for sekund, men i det øjeblik de er sket, bliver de eindrings-overbevisninger og erindringer er ikke altid korrekte.

Uanset hvilke følelser og tanker I har om fortiden, er det ikke fakta, men synspunkter, overbevisninger, og er derfor ikke facts - eller Virkeligheden bag dem.

 

Side 3

 

Dette gælder for alle aspekter af jeres tilværelse.

 

Sandheden er:

I lever i en verdslig dimension, der udelukkende består af jeres opfattelser, som er opstået fra gensvaret på, hvad der skete for et hundrede, tusind eller ti tusinde år siden.

På et tidspunkt troede menneskene på at verden var flad.

Derfor, for dem levede de i en flad verden og var bange for at sejle for langt ud på havene i én retning, fordi de så var i fare for at falde ud over verdens kant.

For blot 400 hundrede år siden var verden for menneskene flad. I dag med øget viden, er jeres verden tilgængelig i alle retninger.

Tidligere, som også nu, indrettede mennesker deres liv efter gamle beretninger, forfædrenes magt og andre legender.

De troede så blindt på dem, at begrænsningerne pålagt af disse opfattelser indskrænkede menneskenes handlinger og aktiviteter.

At danse troede man for eksempel var syndigt og ugudeligt af visse "kristne" sekter.

Derfor blev mange mennesker, der ville have opnået stor lykke og blive frigjort fra stress, når de dansede, fejlagtigt nægtet denne fornøjelse.

Religion kommer ind under samme kategori.

Overbevisninger er selve grundlaget for religion.

De er baseret på ældgamle begivenheder, som ikke er andet end opfattelser.

Opfattelserne kan have været relevante for den almene tankegang på den tid, men de er for længst blevet irrelevante i en verden i konstant forandring, men de er nøje overholdt og bliver fokus for tilbedelse, festligheder, fejringer, sørgen - og mere destruktivt - de bliver årsag til at mænd dræber hinanden og forårsager frygtelige lidelser for kvinder og børn.

Visse religioner hævder, at "Gud er overalt og i alle ting", men bekræfter også dogmatisk, at ingen kender "Guds sind" eller årsagerne til at menneskene dræber hinanden - det kan indgå i Guds plan, siger de.

Med tankegange sammensat af et konglomerat af ulogiske overbevisninger, hvor kan menneskeheden på nuværende tidspunkt da finde nogen vished for skønhed, glæde, helse, velvære, kærlighed?

Religiøse idéer præsenterer en "Gud", hvis vilje kan bringe liv og helse eller død og ødelæggelse.

Med sådanne overbevisninger er der ingen sikkerhed for andet end usikkerhed.

Med en sådan overbevisning kan enhver sygdom eller abnormitet undskyldes som værende "Guds vilje".

Det er jeres OVERBEVISNINGER, der kontrollerer alle jeres forventninger til, hvad livet kan føre med sig i fremtiden.

En sund agnosticisme, en tankegang, der accepterer, at den ikke kender "Guds" natur eller om der er nogen "Gud" overhovedet, men er helt åben over for opfattelser, som oplysning giver, foretrækkes for fanatiske overbevisninger i halv sandhed eller ikke-sandhed.

Hvor blind er menneskeheden ikke generelt!

Mennesker er som muldvarpen, der lever i sine gange, overbevist om at den er i stand til at "forstørre" hele sin tilværelse ved at hjælp af sanserne hørelse, lugt, et meget begrænset syn og berøring.

Således kan man gå ned langs skalaen af forskellige livsformer og iagttage tusindvis af arter, der lever deres liv helt defineret og begrænset af deres sanser.

 Hvad de kan opfatte som "virkeligt" udgør deres personlige "virkelighed" i deres specifikke verden.

Hvert eksistenslag, der opleves af forskellige arter, er afgrænset fra hinanden inden for den jordiske dimension.

Dette inkluderer det menneskelige sind, som bogstavelig talt er besat af religiøse doktriner og dogmer og er fanget i videnskabelige teorier og matematiske formler.
 

Side 4

 

Religiøse doktriner er blevet udtænkt af menneskelig ræsonneren i et forsøg på at forklare åndelige Mestres lære. Disses sind har bevæget sig ud over det menneskelige intelligensområde til de himmelske sfærer af inspireret opfattelse af "Universel Virkelighed".

Videnskabelige begreber er også produktet af de menneskelige sanser, der rationaliserer og giver navne til fænomener, der ses af menneskets syn under forsøg.

Når det menneskelige intellekt derfor er i stand til

at skubbe sådanne begrænsede overbevisninger til side og opstige til kontakt med "Virkeligheden" bag den "højeste menneskelige ræsonneren, logik og rationaliseringer", der betegnes som "viden",

kommer et sådant sind ind i de højere sfærer af "LIV-BEVIDSTHED".

Det er opfyldt af "universel sandhed", som bogstaveligt talt rækker ud over det "normale" menneskes sind at opfatte eller acceptere eller forstå.

Det menneskelige sind kan ikke forstå nogen oplevelse, som ligger udenfor den jordiske eksistens' elektromagnetiske parametre og hjernens funktioner -

indtil oplysning fra Guddommelig Bevidsthed gennemtrænger hele det menneskelige system af sind, følelser og underbevidsthed

- så afsløres den underliggende enhed og harmoni.

Når helt nye åndelige opfattelser præsenteres for et religiøst indoktrineret sind, opfattes disse som værende af "Satan" eller som ren galskab eller fantasi.

Dette er naturligt, når følelserne bliver voldsomt oprørte og udfordrede, som det sker, når dybe overbevisninger modsiges, træder egodriftens magnetiske følelsesmæssige "binding-afvisnings"-impulser øjeblikkeligt i aktion.

Enhver tese eller ethvert forslag,som forårsager akutte mentale ubehag, bestyrtelse eller forundring for det betingede sind,

vil blive afvist øjeblikkeligt og en hel byge af "beviser" vil blive indkaldt fra overbevisningerne i det konditionerede sind for at bakke op om en sådan afvisning.

Men beviserne er blot overbevisninger.

Dette er en helt naturlig mental-emotionel proces inden for den rent menneskelige dimension.

Derfor, hvis denne min SANDHED bliver tilbudt til dem, hvis tankegang er fast etableret og betinget af frygt eller styrket af den menneskelige vilje til at holde fast i sådanne programmerede overbevisninger, er det kun naturligt, at SANDHEDEN vil vække urolige følelser og være ret voldsomme og muligvis blive indædt afvist.

Det foregående er en beskrivelse af normal mental-følelsesmæssig aktivitet inden for den menneskelige dimension.

Det bør ikke kritiseres, da et betinget sind er skabt til at føle sig yderst usikkert, " helt ude at svømme", at det "driver for vinden" eller er overladt til sig selv,

når det konfronteres med et helt nyt koncept.

Disse menneskelige talemåder beskriver præcist, hvad der sker, når et indoktrineret sind udfordres af en helt ny opfattelse af, hvad der tidligere var holdt for at være så kært, så sikkert, så rigtigt!
 

Når du første gang læser disse Breve, kan du bestemme dig for, hvor du står mentalt og følelsesmæssigt.

Blokeres du fra åndelige fremskridt ved din stædige holden fast ved nuværende overbevisninger?

Er du i stand til, efter at have gennemtænkt det, at indse, at alt hvad du holder så stædigt fast I, er kun - "overbevisninger" - irrationelle overbevisninger?

 

Det er helt afgørende for din åndelige udvikling, at du endeligt fuldt ud kan forstå principperne for dit menneskelige sind og følelsesmæssige fungeren.

Du tror du gør, men du forstår det slet ikke.

Du kan kun forstå det ved at komme helt ud af det, transcendere det, bevæge dig ind i højere dimensioner af opfattelse og erfaring - ind i SELVE SANDHEDEN.

Først da begynder du at opfatte, at du og enhver anden person i verden har levet og styret jeres liv næsten udelukkende af menneskelige "overbevisninger" - ikke SANDHED.

Side 5

 

Der er mange mennesker, der helhjertet tror på, at hvis de beder om et bestemt objekt, en oplevelse eller uddeling af den rigtige vejledning i en bestemt situation, vil de virkelig modtage det rigtige objekt, den rigtige oplevelse eller vejledning, som vil forbedre deres velbefindende.

De tror, at når (hvis!) deres bøn er besvaret, vil de helhjertet glæde sig og straks følge vinket uanset deres nuværende forhold, for det kommer fra det Guddommelige.

Det kan kun være det rigtige svar, der fremmer lykke.

Men når man står over for det med længsel ventede objekts ankomst eller oplevelse eller vejledning -

bliver modtageren af den Guddommelige Nåde sommetider så forstyrret og desorienteret og ude af stand til at acceptere, at der har været en indtrængen af Guddommelige Bevidsthed præcis som bedt om,

at han/hun ikke ved, hvordan det skal håndteres.

Hvis sindene er så forstyrrede, når det, de har bedt om, faktisk gives dem på en uventet måde - hvor er den sande TRO, som de var så sikre på, at de havde i overflod?

Ser I ikke også, at tro, ikke sandhed

selvfølgelig bortset fra den Guddommelige Bevidstheds-indgriben

- har orkestreret hele den symfoniske sats, svaret på bønnen.

Denne indgriben er den eneste "virkelighed" i hele proceduren -

resten er tro og håb - mental gymnastik ved hjælp af tidligere erfaringer til at måle nutiden.

Jeres eneste SANDHED er Guddommelig Bevidsthed, som kun fører til vækst og perfektion - hvis I fuldt ud stoler på at den gøre det.

Hold pause her og læs og genlæs ovenstående afsnit, for hvad der foregår i jeres bevidsthed er stoffet i jeres oplevelser og liv.

Så spørg jer selv - OPFATTER - INDSER - FORSTÅR I egentlig Virkeligheden som værende kilden til al viden og skabelse - eller hylder I blot Guddommeligt Bevidsthed i ord og overfladisk mental anerkendelse men ikke i gerning?

Lever I helt og fuldt, minut for minut, i erkendelsen af,

at UNIVERSEL BEVIDSTHED er den eneste Virkelighed og Højeste Intelligens, der opererer inden for skabelsen?

Er I konsekvent afhængig af dens yderst effektive vejledning,

eller tror I, at I hellere vil leve af jeres egen endelige vilje og nogle gange forvirrede følelsesmæssige impulser?

Og hvis I får direkte vejledning til at følge en bestemt ledelse,

men stopper op for at tænke på, om vejledningen leder jer der, hvor I tror, I vil gå, er I helt overgivet til den Højeste Intelligente Autoritet - den Guddommelig Bevidsthed?

Er dette ikke en indikation på, at jeres ego stadig er i kontrol?

Selv disse BREVE, når de cirkuleres som påtænkt, vil komme til at være "overbevisninger", ikke den rene åndelige opfattelse af

"HVAD ER",

hvorfra disse ord er kommet.

Kun ved at meditere efter at have bedt om åndelig belysning  over disse ord, vil den åndelige "Virkelighed" bag ordene til sidst komme som en lysstråle ind i sindet.

Når dette sker, vil I VIDE, at I VED det.

De af jer, der har udviklet sig tilstrækkeligt til at leve i to dimensioner,

I, hvis sind kan bevæge sig ud over det menneskelige intellekts rige ind i den højere dimension af "Universel Virkelighed",

vil sandsynligvis møde mange mennesker i fremtiden, som vil afvise disse BREVE som fantasier, men lad jer ikke afskrække.
 

Side 6

 

Husk hvad jeg fortæller jer nu.

I er beboere i to dimensioner, og ingen må passere ud over dimensionen af ren intellekt, før forudsætningerne for åndelig oplysning er blevet opfyldt.

Disse er en sand åndelig opvågnen, der fører til dyb indsigt i egoets og selvets aktiviteter... Fulgt af anger ... anger ...... anger. Dette er den ENESTE VEJ.

For anger fører igen til afvisningen af den magnetisk-følelsesmæssige dimension af "afvisning-binding", som i sine mere ondartede former af mennesker beskrives som "synd".

Når en person trænger ind i den åndelige dimension og er gennemsyret af "LIV"-egenskaber,

begynder personen at indse og til sidst VIDE, at den menneskelige ego-drift for at "passe på sig selv" rent faktisk udelukker SJÆLEN fra den kontinuerlige tilstrømning af "GUDDOMMELIGT LIV" i sind, hjerte, krop, relationer og daglige oplevelser.

"At passe på sig selv" er en menneskelig, jordisk erfaring.

Total, oprigtig overgivelse af selvet til "FADER-LIV" fjerner blokeringen mellem den åndelige dimension og sjælen.

En person behøver ikke længere at "passe på sig selv".

Alt hvad GUDDOMMELIGT LIV er strømmer nu ind i individets krop, sind, hjerte, oplevelser og relationer.

En sådan person lever per "instinkt" og følger fornemmelser, som på lang sigt altid fungerer perfekt."

GUDDOMMELIGT LIV ER ALTID TIL RÅDIGHED,

når personen overgiver sin egenvilje og vender sig til DET for ethvert behov.

 

I må huske, at jeg henviser til det tidspunkt,

hvor I gennemtrænger intellektets menneskelige dimension

og bevæger jer ud over jeres afhængighed af "intellekt" og materielle midler til at få, hvad I vil have ud af livet.

Mange tror, at de har nået dette sted i åndelig udvikling, men bedrager sig selv.

Når en person forlader logikken - og ved ud over al tvivl, at vejledning er helt pålidelig til at opnå inspirerede mål, ændres jeres liv.

Goder strømmer ind i jeres oplevelse, når I fuldt ud forstår, at Guddommelig Bevidsthed er den usete Virkelighed - Kraften - i arbejde bag jeres livs ydre forekomster, der flytter "intelligent energikraft" for at manifestere jeres behov.

I behøver ikke at benægte ydre forekomster, hælde tankekraft på en situation, I søger at løse.

Alt hvad I skal gøre er at overgive selvvilje og VID at,

eftersom jeres begrænsede intellekt viger, går jeres Ubegrænsede Virkelighed ind for at ordne jeres liv på en helt ny måde, for at vænne jer fra alle jeres støtteformer fra fortiden og bringe en ny vision til jeres sind for en ny indsats og lede jer til nye aktivitetsområder.

Men når det sker, skal I være parat til at fuldstændig at "give slip".

I er nødt til at frigøre jeres greb om fortidens sikkerhedsforanstaltninger og vide, at endnu større sikkerhedsforanstaltninger af anden art afventer jer, når I følger jeres inspiration.

Da denne tilstand af åndelig/menneskelig eksistens og harmonisk velvære helt afhænger af en persons evne til at gøre sand kontakt med den Guddommelige Virkelighed,

er det afgørende at vende tilbage igen og igen til en dybdegående undersøgelse af selve den Guddommelige Virkelighed og den måde hvorpå ego-driften uophørligt arbejder i den menneskelige bevidsthed og blokerer for Guddommelig Livs anvisninger i sindet.

I øjeblikket lever I i en skyggefuld bebyrdet tilværelse i stedet for bevidst at leve inden for og indtræde i "Guddommelig Bevidsthed" og gør det muligt for DEN at gennemtrænge og bringe glæde til jeres tanker og livserfaringer.

 

Side 7

 

I forbliver låst inden for den mentale-emotionelle ramme af elektromagnetiske impulser,

indtil I sætter jeres viljestyrke til bevidst at opløse stoffet i jeres menneskeligt opfattede overbevisninger og kommer til at se klart, at jeres virkelighed er Guddommelig Bevidsthed - ikke jeres familie eller bankbog.

Når I opnår denne indsigt, vil I komme ind i LYSET - og LYSET vil forblive i jer.

På grund af ubehaget og tovtrækningen mellem den udviklende sjæl og det menneskelige ego (som kræver at "virke god" i stedet for at "VÆRE GOD" og alligevel ikke kan bære tanken om, at det altid må være ufuldkomment)

er der få mennesker, der får inspiration og overfører det til andre på dette tidspunkt, som vil tale om behovet for at gå gennem en periode med indre rensning.

Moderne mennesker er betinget til øjeblikkelig service, øjeblikkeligt lys, øjeblikkelig varme, færdiglavet mad, drikke, tøj og underholdning og er derfor ikke tiltrukket af en SANDHED, der involverer selvopofrelse, hårdt arbejde og total dedikation til målet.

Desuden tjener mange af disse lærere store penge på deres aktiviteter, og de skal præsentere en "Sandhed", der vil sælge!

Hvis jeres moderne lærere taler om en vej til opnåelse af de højeste dimensioner ved overførsel af personlig mental oplysning,

vil det stadig være nødvendigt at gennemgå den indre intense selvundersøgelse og rensning af binding-afvisning af "magnetiske emotioner"*.

Hvis I virkelig er på den opadgående vej til de højeste åndelige dimensioner, vil jeres vej blive kendetegnet ved øjeblikke med klar fremsynet selvransagelse og selverkendelse, som ofte følges af selvforagt.

Denne mørke og smertefulde følelse er den magnetiske emotions bagside.

Hvor egoet tidligere klyngede sig til dets essentielle vision om sig selv som værende den største og endnu større end andre, begynder det nu at se på den foruroligende kendsgerning, at det måske ikke kun er lidt - men meget ufuldkommen.

Enhver person, der når dette åndelige udviklingsniveau vil finde, at de nu går vejen vejen mod ægte ydmyghed.

Pas på, når I finder dette sker med jer.

I skubber nu fortidens fejlagtige overbevisninger om jer selv og jeres illusoriske selv væk.

Husk, at det er jeres "intention" eller ”motivation” eller "overbevisning"**, der giver jer skaberkraft til at gøre, hvad I ønsker at gøre.

Det øjeblik I med hele jeres hjerte ønsker at vende jeres normale tendens i jeres magnetisk-emotionelle mønstre, har I sat denne proces i gang.

Hvis I klart definerer de mål, I ønsker at opnå og altid holder visionen om dem i skrift eller tanker, vil I meget snart opdage, at de ønskede ændringer har fundet sted i jeres bevidsthed.

Når dette sker, vil I føle en lethed i ånden og vil have øjeblikke af ren glæde. I vil bevise, at SANDHEDEN af VÆREN bringer "fængslede hjerter" til den fuldkomne frihed i åndelig levevis.

Samtidig må I forstå, at jeres ego må (for at gøre det muligt for jer at overleve), få jer til at tro, at I er af værdi for jer selv og andre mennesker.

Enhver ydre alvorlig udfordring med hensyn til selvets værdi er yderst destruktiv.

En desperat frygt og indre sammenstyrtning af selvtilliden vil føre til overbevisningen om at I er uden værdi i verden og selvmord kan være den naturlige udgang.

Derfor må og skal jeres fremskridt være gradvise.

Ingen bør nogensinde forvente, at mennesker ændres fuldstændigt ved hjælp af råd eller tider med inspiration.

Vækst kan kun ske meget gradvist - en indsigt ad gangen.

 

*  emotioner: sindsbevægelser, (engelsk: emotions).

**eng. overbevisning, eng. conviction

   NB oversætter ligeledes belief med overbevisning for at skelne fra faith, tro

 

Side 8

 

En sand åndelig indsigt vil bibringe en persons sind en helt ny opfattelse, som vil gøre det muligt for denne at begynde at nærme sig visse relaterede omstændigheder i livet anderledes.

Denne indsigt må styre personens handlinger, indtil den er blevet absorberet helt ind i bevidstheden for evigt og bliver en del af sjælens udvikling.

For eksempel kan en mand have den ide, at han vil få succes i livet, hvis han håndhæver sin vilje aggressivt over for dem, der kommer inden for hans virkefelt.

Han tror, han bliver bedre hørt, hvis han råber.

Så kan han måske vågne op til, at ingen kan lide ham og han undgås af medarbejdere og venner.

Han bliver måske mere aggressiv, fordi han nu føler sig ydmyget, eller hvis han er en udviklende sjæl, vil han stille spørgsmålstegn ved, hvad han kan gøre ved sin isolation.

Det øjeblik, hvor GUDDOMMELIGT LIV siver ind i hans bevidstheds-PSYKE og får ham til at indse, at han selv undgår folk, der råber, vil han få glimt af inspiration.

Han vil indse, at han for at være glad og succesfuld skal behandle andre, som han selv kan lide at blive behandlet.

I kunne måske hævde, at denne opfattelse ikke nødvendigvis er inspireret, men er født af sund fornuft, at han selv var ansvarlig for at nå frem til denne erkendelse.

Sådan er det dog ikke.

Ego-tanker dikteres udelukkende af "binding-afvisnings"-impulserne.

Enhver ny visdom kommer fra "KÆRLIG INTELLIGENS".

Dette kan være det sidste inspirerede glimt af indsigt, han nogensinde vil have*,

men hvis han virkelig er på en åndelig vej og søger de højeste dimensioner af opnåelse, vil han gradvist opfatte, at denne første overvinden af egoet ikke er nok.

Han vil begynde at se andre egoistiske adfærdsmønstre, som han ikke tidligere har haft mistanke om.

Han vil definere et yderligere mål lige uden for rækkevidde i det øjeblik, men meget snart vil han med bøn og meditation også nå det mål.

På denne måde vil hans vibrationelle bevidsthedsfrekvenser blive hævet og han vil gradvist bevæge sig mod "Bevidsthedens Himmelske Rige" - "Himmeriget"*.

Alternativt kan en kvinde kun føle sig sikker, når hun ikke forstyrrer den nuværende status quo.

Hun er bange for at tale ud, når hun behandles med manglende respekt.

En sådan føjelig person, selv om det er mere behageligt at tage tilflugt i stilhed, vil også lide under en dybtliggende forbitrelse, fordi mennesker ikke respekterer hendes passive personlighed.

Disse mennesker vender sig normalt mod religionen for trøst og beroligelse og på grund af manglende forståelse af eksistensloven vil hun sandsynligvis forblive statisk i sin usynlighed indtil slutningen af hendes tid på jorden.

På grund af mine ord, der er nedskrevet i evangelierne: "Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden", har kirken forkyndt, at sagtmodighed skal prises.

Derfor føler hun måske, at hendes "sagtmodighed" er vejen til LYSET.

Men hvis den sagtmodige lille dame skulle finde SANDHEDEN om hendes "væren" og skulle finde den rigtige måde at komme i kontakt med "Universel Bevidsthed", vil hun til sidst blive fortalt indeni og tydeligt, at hun åndeligt er lige med alle andre.

Hun vil blive inspireret til at udtrykke sig selv. Hun vil få styrken til at tale "sin sandhed" på en mere sikker og attraktiv måde.

Mennesker vil begynde at respektere denne nye person og hun vil manifestere den indre åndelige udvikling opnået under sine tidspunkter tilbragt i meditation.

 * I dette liv

** Himmeriget, eng. Kingdom of Heaven

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

Læs alle 28 sider her:

Kristusbrev 8