Indledning til

 

Det Evige Verdensbillede bd. 1

(Uddrag)

 

 

3.  Menneskenes vækst bort fra de religiøse dogmer


Hvorfor har de religiøse idealer, som er forkyndt menneskene igennem årtusinder, ikke kunnet forhindre disse djævlemanifestationer og den heraf følgende dødsrallen, invaliditet, sygdom, nød og amoral? –

Er det ikke netop her synligt, at de overleverede religiøse idealer eller dogmer, hvor guddommelige de så end har været, ikke har kunnet fri menneskeheden fra denne dommedagens rædselsepoke? –

Ja, ser vi ikke netop, at menneskene ligefrem vokser fra disse idealer, næsten som børn vokser fra klæder og sko? – At man derfor mister evnen til at tro på dem er naturligt. Er ikke millioner af mennesker blevet materialister, blevet gudløse? –

Er det ikke lige så urokkeligt en kendsgerning, at dette tal stadig vokser? – At der bliver flere og flere tomme stole i kirkerne eller i gudshusene under gudstjenesterne?

Bliver det ikke herved en kendsgerning, at de allerhøjeste livsbetingende kosmiske sandheder, religiøse påbud eller dogmer er blevet mystik, er blevet noget, man ligefrem mener, intelligente mennesker ikke kan nedlade sig til at beskæftige sig med eller tro på? –

Er det menneskene, der er noget i vejen med, eller er det de religiøse idealer, der er forkerte? –

 

4.  Mennesker, der ikke kræver logisk begrundelse for acceptationen af de overleverede religiøse idealer eller dogmer


I absolut forstand er det hverken menneskene eller de religiøse idealer, der er noget i vejen med.

De religiøse idealer er genialt tilpassede til de udviklingstrins mennesker, til hvilke de blev givet. Og for disse mennesker er de et bærende livsfundament.

Men en stor del af menneskeheden er vokset fra disse udviklingstrin.

Disse mennesker er mere eller mindre vokset frem til højere udviklingstrin.

De lever i en helt anden mental sfære end den, for hvem de overleverede religiøse facitter eller dogmer var tilpassede, og som de pågældende væsener indtil hundrede procent kunne hengive sig til i kraft af deres endnu i nogen grad blomstrende instinkt.

De var endnu ikke så intelligensmæssigt udviklede, at de fordrede intellektuel bekræftelse på eller begrundelse for nævnte religiøse idealer eller dogmer.

For dem var det nok, at de blev givet af autoriteter.

 

5.  De mennesker for hvem symbolerne og det hovedværk, de er et supplement til, er manifesteret


Men således er det ikke i dag. I dag har store menneskemasser mistet evnen til at tro, fordi deres instinkt er mere eller mindre degenereret grundet på deres intelligensudvikling.

De har dermed fået evne til selv at kunne analysere, forske og iagttage.

Alt eftersom denne udvikling tager til, bevirker den, at de kræver logisk begrundelse eller videnskabelig underbygning for enhver tankebygning eller forestilling, de skal acceptere som sandhed.

Men det ville være aldeles urimeligt at bebrejde disse mennesker noget for denne deres tilstand.

For dem er det umuligt at tro på de religiøse idealers dogmer, netop fordi disse kun er manifesterede som blotte facitter eller postulater uden den logiske eller videnskabelige opbygning, af hvilken de udgør facitter.

Det er i henhold hertil, at nærværende symbolbog og det hovedværk, den er et supplement til, er blevet skabt. Nævnte bog er således skabt til hjælp for de mennesker, der umuligt kan tro på blotte påstande eller postulater uden intellektuel eller logisk underbygning, men som ikke desto mindre med hjerte og forstand søger efter den retfærdiggørelse af dommedagstilstanden, de begynder at fornemme må eksistere hinsides det daglige livs primitivitet og uforstand.

For disse menneskers kosmiske studium er der her banet vej frem imod livets egen altoverstrålende retfærdiggørelse af mørket i verden som et led i skabelsen af den evige opretholdelse af verdensaltets grundtone: kærligheden.

© Martinus Institut 1981

 

Læs Indledning forfra:

her

 

Læs videre:

her

 

Køb bogen:

 

Martinus Webshop:

Det evige verdensbillede bd 1

 

Saxo:

Det evige verdensbillede bd 1